Anbudsförfrågan: Utvärdering av del av Kristna Fredsrörelsens informations- och kommunikationsanslag 2018 – 2021 – Kristna Fredsrörelsen

Anbudsförfrågan: Utvärdering av del av Kristna Fredsrörelsens informations- och kommunikations
anslag 2018 – 2021

Datum: januari 12, 2021 | Kategori: Lediga jobb

Kristna Fredsrörelsen (KrF) utlyser konsultuppdrag för utvärdering av måluppfyllelse i utvalda delar av info- och utbildningsinsatsen ” Var förändringen - ickevåld för fredliga och inkluderande samhällen” samt för att ta fram strategiska rekommendationer om metoder i kommande insatser.

Bakgrund

Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsrörelse som arbetar för fred och rättvisa som grundades 1919. Vi är djupt förankrade i den ekumeniska rörelsen och stödjer trosbaserat engagemang. Tillsammans med fredsaktörer i världen arbetar vi för ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva. Vi arbetar för skydd av mänskliga rättigheter och för ickevåldsliga lösningar av konflikter genom att sprida kunskap i Sverige och att stödja människorättsförsvarare, civilsamhällesrörelser och organisationer i Colombia, Guatemala, Mexiko, Sydsudan och Mahgrebregionen. Vårt arbete är till största del finansierat genom stöd från SIDA genom Svenska missionsrådet (SMR) och Folke Bernadotte Akademin (FBA).

I Sverige har Kristna Fredsrörelsen sedan 2009 arbetat med att utbilda vidareförmedlare om praktiskt ickevåld för förändring, med exempel och inspiration från vår internationella verksamhet. De som utbildats ingår sedan i ett nätverk, som träffas regelbundet och i sin tur genomför utbildningsinsatser för att sprida kunskapen och engagemanget vidare. Inom ramen för det nuvarande projektet Var förändringen – ickevåld för fredliga och inkluderande samhällen (2018-2021) har vi genomfört sammanlagt 8 tränarutbildningar, med totalt 80 unika deltagare. Dessutom har vi genomfört fyra fördjupningstillfällen med redan utbildade vidareförmedlare, från både den här och tidigare programperioder. Utbildningarna genomförs dels i egen regi, dels i samarbete med Härnösands Folkhögskola. En utbildning per år riktar sig specifik till hemkommande personal från KrF:s fältkontor. Under hösten 2020 har ett nytt utbildningskoncept testats för första gången, med syfte att stärka vidareförmedlingskomponenten av arbetet genom ökat fokus på pedagogik och ledarskap.

Syfte och mål

Syftet med uppdraget är att utvärdera outcomes och effekter av komponenten Utbildning av utbildare inom ramen för programmet Var förändringen – ickevåld för fredliga och inkluderande samhällen samt stärka förståelsen för hur och under vilka förutsättningar förändring uppnås. Utvärderingen ska ha ett aktörsfokus och särskilt undersöka hur målgruppens attityder, kunskap och beteenden påverkats av insatsen och hur målgruppen i sin tur förmedlat insatsens innehåll vidare. Utvärderingens slutsatser och rekommendationer ska användas för att rapportera och utveckla pågående och kommande insatser.

Följande frågor är vägledande för vad utvärderingen bör ge svar på.

 • I vilken utsträckning bidrar de genomförda aktiviteterna till ökad kunskap och engagemang hos utbildare och deltagare på deras utbildningar i sin tur, i enlighet med fastställda mål?
 • I vilken utsträckning har utbildarna varit aktiva i att fortsätta vidareförmedla kunskapen efter genomgången utbildning? Vilka andra beteendeförändringar eller engagemangsformer märks hos målgruppen (utbildare och deras målgrupp)?
 • Vilka interna och externa faktorer har varit avgörande för att insatsen ska leda till beteendeförändring hos målgruppen? Hur har de olika stegen i förändringsprocessen sett ut i de fall där önskad förändring uppnåtts?
 • Vilka rekommendationer kan ges gällande utformning av metoder för effektivt arbete med god måluppfyllelse i framtiden?
 • Utvärderingen bör även analysera komponentens och metodens relevans, hållbarhet och kostnadseffektivitet i relation till uppnådda resultat.

Metod

Utvärderingsprocessen ska vara deltagande och ha ett lärande förhållningssätt. Ansökan, rapporter och annan befintlig dokumentation från projektet ska användas som källmaterial, men vi förutsätter att utvärderaren går bortom dessa och även involverar den direkta och indirekta målgruppen och andra nyckelaktörer samt aktivt undersöker förekomsten av oväntade utfall och effekter. Vi tror därför att outcome harvesting eller liknande utvärderingsmetod är bäst lämpad för uppdraget, och att en viktig del av insamlingen av information kommer att behöva ske genom intervjuer och fokusgrupper.

På grund av coronapandemin och målgruppens stora geografiska spridning i landet bör det finnas beredskap för att genomföra hela eller delar av uppdraget digitalt.

Ramar för uppdraget

Vi välkomnar enskilda konsulter eller konsultteam för uppdraget. Den totala arbetstiden för uppdraget antas inte överskrida 15 arbetsdagar.

Uppdraget ska slutrapporteras, inklusive en presentation av de viktigaste slutsatserna för ansvariga på KrF, senast den 26 mars 2021. Rapporten ska inte överskrida 20 sidor och bör innehålla följande delar:

 • En kort beskrivning av utvärderingsmetod, inklusive källor och metoder för informationsinsamling och analys
 • En beskrivning av utvärderingens resultat i relation till det som beskrivs under rubriken ”Syfte och mål” ovan.
 • Slutsatser och rekommendationer till KrF

En detaljerad tidsplan för uppdraget tas fram i samråd mellan konsult och KrF.

Kvalifikationer konsult/urvalskriterier

Sökande bör uppfylla nedanstående kriterier:

 • erfarenhet från arbete med utvärderingar av insatser inom ramen för Sidas strategi för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i det civila samhället.
 • erfarenhet av folkbildning och folkrörelser i Sverige
 • erfarenhet av outcome harvesting eller andra liknande utvärderingsmetoder samt av att utvärdera och analysera förändring av attityder, beteenden och relationer
 • tala och skriva mycket god svenska

F-skattsedel är ett krav för att delta i upphandlingen. Anbudsgivare får inte delta i upphandlingen om anbudsgivaren är insolvent, föremål för likvidation, försatt i konkurs eller inte har fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalningar av skatt och socialförsäkringsavgifter i det land där anbudsgivaren har sitt säte. Anbudsgivare får inte delta i upphandlingen om de har dömts för brott avseende yrkesutövningen eller korruption. Kontrakt kommer inte att tilldelas anbudsgivare om det under upphandlingen framkommer något som kan ifrågasätta anbudsgivarens opartiskhet.

Instruktion för anbud

Anbud skickas till helena.johansson@krf.se senast den 31 januari 2021. Anbudet ska innehålla CV, minst två referenser, en kort motivering av kandidatens lämplighet för uppdraget samt en översiktlig beskrivning av föreslagen metod och tidsplan. I anbudet ska också ingå en budget som inkluderar konsultarvode med specificering av hur mycket tid som behövs för att genomföra uppdraget samt material, resor och andra för uppdraget nödvändiga kostnader.

Anbudsförslaget kommer att bedömas utifrån anbudsgivarens kvalifikationer, kvaliteten på anbudet i förhållande till specifikationerna i anbudsförfrågan samt kostnadseffektivitet.

Lämpliga kandidater kommer att kontaktas så snart som möjligt, urvalsprocessen beräknas var färdig senaste den 7 februari.

Kontaktperson

Helena Johansson, verksamhetssamordnare, helena.johansson@krf.se, +46 453 68 25