DagensNyheter-artikelkostnaderförsvaret
Lars Ingelstam: DN skriver vilseledande fakta om Försvarsmakten

För några dagar sedan publicerade Dagens Nyheter en artikel om Försvarsmaktens förmåga och kostnader som fick många att lyfta på ögonbrynen. Lars Ingelstam, som bland annat författat studiematerialet Svensk säkerhetspolitik för fred, reder i ett brev till Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare ut begreppen.

Till Lotta Sjöström Becker, Kristna Fredsrörelsen

Hej Lotta!

Du frågade om jag har några kommentarer till DN:s artikel om Försvaret den 19 aug, i deras serie av faktagenomgångar inför valet. Här kommer några kommentarer.

Kristoffer Örstadius och DN fått en hel del beröm för tidigare artiklar i serien. Jag instämmer gärna i detta. Dessvärre utgör den om försvaret en plump i detta annars goda protokoll.

De konkreta siffrorna om materiel mm är sannolikt korrekta, men i övrigt finns det såpass många glidande och direkt vilseledande formuleringar att det framstår som meningslöst att peka på dem alla. Att jämföra Sveriges och Rysslands rustningar kan vara poängfyllt eftersom regeringen utnämnt Ryssland till vår fiende. Å andra sidan borde i så fall övriga europeiska länders kostnader mm visas som jämförelse (både Storbritannien och Frankrike ligger i nivå med Ryssland).

Jag vill särskilt peka på två punkter som visar journalistisk godtrogenhet och bristande källkritik.

1.
Intervjun med ÖB Sverker Göransson på nyåret 2013 innebar att Mikael Holmström mer eller mindre la orden i en dåligt mediatränad generals mun. Detta är allmänt känt. Ett angrepp direkt inriktat på Sverige är (enligt alla bedömare, oavsett åsikt i övrigt) i det närmaste uteslutet. Om man ändå skulle tänka så är ”en vecka” i själva verket en lång tid för en beslutsam angripare (jag har deltagit i flera ”krigsspel” och angreppsfall genom min koppling till FOA). Det är däremot riktigt att dessa fake news spelat en mycket stor roll för opinionen (ref SOM-institutet) och därmed även för anslagspolitiken gällande det militära försvaret.

2.
Att räkna och jämföra försvarskostnader är en svår och lömsk bransch. Att den uppräkning som beslöts 2015 inte skulle överträffa BNP-utvecklingen under samma tid (5 år) är helt enkelt fel. Boven i dramat är det s k försvarsprisindex, som föranlett FöD att redovisa betydligt lägre siffror i sina pressmeddelanden än de som sedan kom i propositionen. Det tog mig flera dagar och minst 8 telefonsamtal (bl a med FöD och FOI) för att reda ut hur det verkligen förhåller sig. Resultaten har publicerats och redovisas på http://lars.ingelstam.se/?p=212. Skribenten borde på denna punkt, som ju spelar en nyckelroll i framställningen, ha varit mer misstänksam, källkritisk och sanningsenlig.

Det är allmänt känt att kostnader som andel av BNP är ett skumt sätt att räkna (Sipri gör så, enligt en speciell beräkningsmetod, men redovisar även många andra jämförelser). Men det är knappas juste att först låta detta dominera i artikeln och sedan – ganska diskret – ta avstånd från metoden. Den verkliga anslagsminskningen är trendmässigt cirka 1 % i fasta priser över en ganska lång period. Om tidningens skribent skulle höjt på ögonbrynen över något så borde det varit hur lite i reala resurser (t ex militär hårdvara och stabil personalförsörjning) som dessa många miljarder har resulterat i. Tafflighet snarare än politisk/ekonomisk ”utsvältning” är den bild som framträder. Detta borde DN och dess undersökning ha genomskådat och redovisat. (Underlag finns: bl a i RiR skrifter, liksom i löpande propositioner och anslagsframställningar.)

Jag vill inte spekulera över tidningens eventuella avsikter – det får andra göra. Det jag ifrågasätter i ovanstående kommentarer till dig är det journalistiska hantverket.

Med vänlig hälsning
Lars