Demokratiövning – Kristna Fredsrörelsen

Demokratiövning

Denna övning handlar om demokrati. Demokrati, fredlig konflikthantering och ickevåld hör samman. Att varje människa får komma till tals och tas på allvar är viktigt både för en fungerande demokrati, i ett ickevåldsligt synsätt och för att kunna hantera konflikter utan våld. 

Genomförande:

1. Ställ deltagarna inför ett dilemma med 4 eller 5 olika alternativ till handling, se exempel från 4-hörnsövningarna. Det kan vara en konfliktsituation, en värderingsfråga, en dilemmasaga eller något annat. Ju mer engagerande frågan är desto bättre.

2. Deltagarna får sedan bestämma var och en för sig vilket alternativ de väljer, och skriva ner detta.

3. Para sedan ihop deltagarna två och två och låt dem diskutera sig fram till ett gemensamt alternativ.

4. Låt varje två-grupp möta en annan två-grupp, och gör om det hela tills storgruppen har ett gemensamt beslut.

5. Diskutera sedan demokrati och demokratiskt beslutsfattande ur olika perspektiv. Hur hanterades konflikter som uppstod? Också grupprocessen är intressant att titta närmare på: vem tog initiativ, vem var envis, varför, varför inte, osv.

Alternativ:

Låt deltagarna skriva ner tre saker som är viktigast för dem i deras liv, vad som helst. Sedan genomförs övningen som ovan; deltagarna bildar par och väljer tillsammans ut tre som de tycker är viktigast. Varje par ska därefter komma överens om tre saker tillsammans med ett annat par, osv tills hela den stora gruppen har enats om tre saker. Ha gärna givna tidsramar för varje omgång; några fler minuter allt eftersom antalet personer ökar.

Den här varianten är mer personlig än den ovan, och kan därför ev. skapa mer engagemang, men också vara mer utlämnande. Är man bara uppmärksam på det, och följer upp deltagarna efter övningen, kan den bli väldigt bra. Har man en internationell grupp som man arbetar med under en längre tid kan det bli riktigt bra diskussioner.

Efter övningen kan man ha en diskussion kring demokrati och konflikter, vem tog initiativ, hur fattades besluten om vilka saker som var viktigast, hur fattades besluten kring vilken metod som skulle användas för att fatta dessa beslut, hur blandad bakgrund har gruppen och vad har det spelat för roll tror vi, vad finns det för kopplingar till internationella konflikter?

  • Tid:15-25 minuter beroende av gruppens storlek.
  • Kategori:Lång övning