Kvinna och människorättsförsvarare - Kristna Fredsrörelsen

Kvinna och människorättsförsvarare

Människorättsförsvarare bryter normer

Fred 8 mars

Kvinnliga Människorättsförsvarare drabbas personligen av attacker mot sin integritet, men inte bara på grund av det arbete de gör. Stigmatisering, repressalier och bestraffning av kvinnliga försvarare härrör från det faktum att de har lämnat det privata utrymme som tilldelats dem av samhället för att kämpa för rättigheter i det offentliga rummet.

Många av de kvinnliga människorättsförsvarare som Kristna Freds arbetar med anser att de mest verkningsfulla hot som de utsätts för syftar till att påverka deras anseende. De riskerar stigmatisering och därmed ifrågasättande av sin roll som talespersoner. I förlängningen riskerar de möjligheten att göra sina röster hörda.

Kristna Freds verkar ständigt för att utöka människorättsförsvarares handlingsutrymme. Det gör vi med hänsyn till de särskilda risker och skyddsbehov som finns hos våra medföljda. Alla har rätt att göra sin röst hörd.

Mer om genusaspekten i arbetet med människorättsförsvarare

mars 8, 2021
Rädslan har gjort mig modig
Sedan tre år tillbaka har Maria Hernández representerat kvinnorna i den fredliga motståndsrörelsen i mikroregionen Ixquisis, Guatemala
april 29, 2020
Stärkt skydd för kvinnliga människorätts
försvarare
Hotbilden mot kvinnor som kämpar för mänskliga rättigheter skiljer sig åt från den generella hotbilden som ofta utgår ifrån mäns behov. Genom långsiktigt arbete och konkreta insatser kan Kristna Fredsrörelsen nu agera på mer inkluderande sätt för att skapa skydd och säkerhet.
mars 8, 2021
Verktygslådor för ökad säkerhet
”Dålig mor", "dålig hustru", "manhaftig", "skvallerkärring", ”prostituerad” är exempel på glåpord som ingår i de våldsstrategier som drabbar kvinnliga människorättsförsvarare.