Kristna Fredsrörelsen sätter press på handelsavtalet mellan Europeiska Unionen och Mexiko. - Kristna Fredsrörelsen

Kristna Fredsrörelsen sätter press på handelsavtalet mellan Europeiska Unionen och Mexiko.

Datum: oktober 12, 2017 | Kategori: Mexiko

DSC_0012

Bild på brevet till handelskommissionären Cecilia Malmström från Kristna Fredsrörelsen samt hennes svar. Foto: Anja Grahn

Omförhandlingarna av ett moderniserat handelsavtal mellan EU och Mexiko pågår under året. Det är nu, innan avtalet sluts, som civilsamhällets röster har möjlighet att påverka. Kristna Fredsrörelsen skickade ett brev till EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström med frågor om hur de arbetar för att främja de mänskliga rättigheterna och inkludera civilsamhällets åsikter i det uppdaterade avtalet.

Enligt EU-policyn Handel för alla: Mot en mer ansvarsfull handels- och investeringspolitik ska EU-ländernas internationella aktioner baseras på samt främja de mänskliga rättigheterna. De framhåller att ”verktyg som handelsavtal och preferensprogram ska användas för att främja värden runtom i världen, t.ex. hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, rättvis och etisk handel och korruptionsbekämpning.”

December 1997 ingick Mexiko och EU ett handelsavtal för att främja ömsesidig frihandel. Nu pågår omförhandlingar av det snart 20 år gamla handelsavtalet som inte bara handlar om frihandel innefattar frihandel utan även politisk dialog och bistånd.

När nu handelsavtalet moderniseras, skickade Kristna Fredsrörelsen juni i år ett brev till EU:s handelskommissionär, Cecilia Malmström, som leder förhandlingarna med Mexikos handelsminister Luis Videgaray med uppmaningen att ta i beaktning de mänskliga rättigheterna och människorättsförsvarares situation i Mexiko i det omförhandlade avtalet. I brevet påminde vi Malmström om de verktyg som finns för att främja de mänskliga rättigheterna i handelsavtal, från situationsanalys till konkreta åtgärder utifall mänskliga rättigheter skulle komma att kränkas.

Människorättsförsvarares riskfyllda situation i Mexiko

Många människorättsförsvarare i Mexiko lever idag under risk och hot på grund av deras arbete. I en rapport som det mexikanska nätverket för mänskliga rättigheter, Red TDT, släppte tidigare i år har 106 utomrättsliga avrättningar och 81 försvinnande av människorättsförsvarare dokumenterats sedan december 2012 till juli 2017. Det framkommer också i rapporten att människorättskränkningar och inskränkningar av människorättsförsvarares handlingsutrymme har ökat.

I en slutrapport av Michel Forst, FN:s särskilde rapportör om människorättsförsvarare efter hans besök i Mexiko tidigare i år, uttrycker han oro över ett flertal tendenser, särskilt den utbredda straffrihet som råder. Enligt Globala Straffrihetsindexet (Global Impunity Dimensions) toppar Mexiko listan för Latinamerika 2017.

Sammanfattningsvis tog vi upp följande punkter i brevet:

  • Vi påminde Cecilia Malmström om sitt hennes egna uttalanden angående vikten av att involvera civilsamhällets röster i omförhandlingarna av avtalet för att kunna göra det rättvist.
  • Vi frågade om vilka åtgärder Europeiska kommissionen avser att genomföra för att säkerställa att de mänskliga rättigheterna följs i handelsavtalet och specifikt hur de ska säkerställa journalisters och människorättsförsvarares säkerhet.
  • Vi frågade även hur de kommer garantera civilsamhällets deltagande i framtagningen av det omförhandlade handelsavtalet, samt hur de kommer säkerställa att EU inkluderar konkreta åtgärder i fall där mänskliga rättigheter kränks.

Handelskommissionärens svar

I svaret från handelskommissionär Cecilia Malmström skriver hon att EU är medveten om samt bekymrad över situationen i Mexiko och de utmaningar som finns när det gäller mänskliga rättigheter.

”EU följer noga händelseutvecklingen i Mexiko och är bekymrad över rapporter om försvinnanden, omfattande strafflöshet och den alarmerande omfattningen av våld mot journalister och människorättsförsvarare”  – Cecilia Malmström

Malmström skriver vidare att EU starkt uppmuntrar alla europeiska företag att aktsamt se över sina leveranskedjor internationellt samt att EU har implementerat särskilda transparenslagar för stora multinationella företag.

Angående de mänskliga rättigheterna kommer EU fortsatt att genomföra högnivådialoger mellan staterna och företag med inriktning på respekt för de demokratiska principerna, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna. Dessa principer kommer också att utgöra en central del i bestämmelserna i detta avtal, skriver Cecilia Malmström. Dessutom strävar EU efter åtaganden från Mexikos sida för att främja företags sociala ansvar. Det bör också nämnas att handelskommissionären nämner att EU för första gången i en förhandling om ett handelsavtal strävar efter att inkludera bestämmelser om korruptionsbekämpning.

 

 

Anja Grahn, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen

 

 

 

[1] Europeiska Kommissionen, Handel för alla: Mot en mer ansvarsfull handels- och investeringspolitik