Styrdokument – Kristna Fredsrörelsen

Styrdokument

april 30, 2019
Kristna Fredsrörelsens stadgar

Kristna Fredsrörelsens stadgar, antagna av årsmötet 2019

maj 25, 2018
Integritetspolicy

Kristna Fredsrörelsens integritetspolicy från 25 maj 2018.

december 8, 2017
Policy om öppen upphovsrätt
Vår policy om öppen upphovsrätt gör att du med vissa begränsningar kan använda stora delar av våra material.

Material på krf.se och Kristna Fredsrörelsens andra kanaler är publicerat med en Creative Commons licens (Erkännande-Icke-Kommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationel, om inget annat anges eller materialet publicerades före år 2018.

oktober 20, 2017
Insamlingspolicy
I denna policy beskriver vi vårt insamlingsarbete och vilka riktlinjer som styr det.

Hur vi hanterar gåvor och under vilka förutsättningar vi inte tar emot gåvor. Läs vår Insamlingspolicy

april 17, 2016
Verksamhetsplan 2017-2019

Verksamhetsplan-2017-2019, antagen av årsmötet den 17 april 2016.

april 15, 2016
Policydokument för Kristna Fredsrörelsen
Konkreta formuleringar kring de ämnen där vi vill göra skillnad.

Antaget av styrelsen 2016. De policyfrågor/områden som presenteras har valts ut baserat på Kristna Fredsrörelsens kärnverksamhet och med fokus på vad organisationen kan bidra till i samhällsdebatten.

november 28, 2015
Uppförandekod

Kristna Fredsrörelsens uppförandekod, antagen av styrelsen 28 november 2015.

november 28, 2015
Finansierings-och placeringspolicy
Gåvor och projektmedel utgör grunden för vårt arbete.

Kristna Fredsrörelsen finansierar sin verksamhet genom medlemsavgifter och gåvor från allmänhet, anslag från fonder och stiftelser, kollekter från kyrkor samt med statliga medel genom bland annat Sida och FBA.

december 31, 2013
Idégrund – Fred genom ickevåld

Kristna Fredsrörelsens idégrund. Antagen vid årsmötet 2013.

februari 22, 2012
Antikorruptions
policy
Korruption utgör ett allvarligt hinder för en rättvis utveckling och behöver motverkas. För att detta ska ske krävs en djupare insikt i vad som omfattas i begreppet.

Korruption är en form av maktmissbruk. Med korruption avser Kristna Fredsrörelsen när någon organisation, institution, företag eller individ tillförskansar sig otillbörlig vinning genom sin ställning.