Ickevåld ska genomsyra traditionellt rättsutövande i Sydsudan - Kristna Fredsrörelsen

Ickevåld ska genomsyra traditionellt rättsutövande i Sydsudan

Datum: maj 4, 2020 | Kategori: Stöd till ickevåldsarbete

Integrated Development Organization (IDO) och Community Empowerment for Progress Organization (CEPO) är två organisationer som arbetar för fred genom ickevåld i Sydsudan. Sedan 2019 stödjer Kristna Fredsrörelsen dem för att bidra till positiv konfliktutveckling och hållbar fred i Sydsudan.

Tillsammans når de båda organisationerna ut till områden på landsbygden där inbördeskriget varit mest påtagligt och drabbat lokalbefolkningen svårt. Där har konflikter förstört relationer mellan grannar och olika etniciteter, miljoner av människor har drivits på flykt och de humanitära behoven har varit enorma. Sedan fredsförhandlingarna i Sydsudan kom igång på allvar under 2019 har visst lugn rått, somliga har återvänt från flykt och de väpnade konflikterna har minskat.

Integrated Development Organization – IDO

IDO får genom Kristna Fredsrörelsens möjlighet att arbeta med att utveckla ickevåld som metod och tanke i det traditionella rättssystemet. Under året har de genomfört dialog mellan traditionella ledare, politiker, ungdoms- och kvinnogrupper. Gai Makiew Gai är projektledare hos IDO.

– En verklig fred i Sydsudan skulle vara en grund för utveckling, goda styrelseformer och att samhället kunde gå framåt. Fred för oss innebär hållbar utveckling och socioekonomisk rättvisa och ett respekterande av rättsstatens principer. Idag ser vi kränkningar av mänskliga rättigheter, framför allt kvinnors rättigheter, frånvaro av goda styrelseformer där en liten elit tar landets resurser, säger Gai.

”Nu när freden kan vara på väg tillbaka till Sydsudan behövs stora insatser för att bygga upp samhällen igen”

I Sydsudan är kvinnors deltagande i maktutövning starkt begränsad och gruppen har en marginaliserad status i samhället. Genom IDO:s projekt har kvinnor deltagit i samtal om att inkluderas i rättsutövning. IDO menar att en hållbar fred endast kan åstadkommas om även unga och kvinnor deltar.

IDO:s personal

IDO strävar efter att förverkliga fred genom att få människor på landsbygden att känna till sina rättigheter. Genom deras projekt med vårt stöd bidrar de till stärkandet av samhällsstrukturer för att få till en positiv, rättvis och hållbar utveckling.

– Kristna Fredsrörelsen är mer än finansiellt stöd, det är en vänskap och förståelse för idéerna och metoderna som hjälper människor att själva bygga fred. Vi har också fått kapacitetsstärkning av Kristna Fredsrörelsen i konfliktkänslighet och annan träning, säger Gai.

Verklig fred i Sydsudan är fortsatt en stor utmaning för det unga landet. Säkerhetsläget är allvarligt och fredprocessen kantas av motgångar, korruption och maktstrider.

– Nu när freden kan vara på väg tillbaka till Sydsudan behövs stora insatser för att bygga upp samhällen igen. Tidigare grannar och vänner har under inbördeskriget blivit fiender och förtroendet dem emellan är lågt. Genom Kristna Fredsrörelsen har vi hittat en samarbetspartner som kan stötta oss i att åstadkomma försoning, menar Gai.

Community Empowerment for Progress Organization – CEPO

Under 2019 har CEPO fått stöd från Kristna Fredsrörelsen för att arbeta med stärkandet av gräsrotsgrupper på landsbygden i delstaterna Lakes och Jonglei i Sydsudan. Detta för att de i sin tur ska kunna arbeta effektivare och kunna sätta press på beslutsfattare.

Genom utbildningar i ickevåldslig konflikthantering, jämställdhetsfrågor, dokumentation av brott mot mänskliga rättigheter och rättighetsutkrävande vill de att civilsamhället i särskilt konfliktdrabbade områden av landet ska inkludera fredsbyggande i sin verksamhet.

Grupperna som utbildas bildar så kallade civilsamhälleskoalitioner som tillsammans arbetar för att stötta fredsdialoger som sker på regional nivå kopplat till fredsavtalet i Sydsudan.

”Efter den här utbildningen är vi stärkta och jag känner att jag kan lösa konflikter på ett fredligt sätt”

CEPO genomförde 2019 en utbildning i konflikthantering och fredsbyggande och en i genus i fredsprocesser. Deltagare kom från olika delar av civilsamhället och inkluderade även religiösa ledare.

– Det här samhället har utstått svåra och långa konflikter och därför finns det ett skriande behov av dessa typer av utbildningar. Vi måste stärka alla relevanta NGOs med färdigheter så de kan delta i konfliktlösning och reducerande av konflikt, säger Lily Awut, generalsekreterare för en kvinnorättsorganisation i Bor och utbildningsdeltagare.

Stöd till Sydsudan

Kristna Fredsrörelsen stödjer lokala fredsaktörer med både finansiella medel och kapacitetsstärkande insatser bland annat genom utbildning inom ickevåld och konflikthantering. Det utökade stödet till CEPO och IDO, kombinerat med stödet till ONAD sedan tidigare, har gett möjlighet att jobba i fler delar av landet vilket har gett effekter i form av ökad geografisk spridning och möjlighet att nå ut med fredsinsatser till fler människor.

(Artikeln är anpassad från en tidigare publicerad text i Verksamhetsberättelsen för 2019)