Debatt: Utrikespolitiken behöver ett starkare demokratifokus - Kristna Fredsrörelsen

Debatt: Utrikespolitiken behöver ett starkare demokratifokus

Datum: oktober 20, 2021 | Kategori: Debatt, Opinion

Den demokratiska utvecklingen i världen är på tillbakagång och civilsamhällets utrymme stryps. Regeringens demokratisatsning måste stärkas med mer av både handling och resurser. Det skriver 19 organisationer inför konferensen Stockholm International Democracy Talks.

Debattartikel publicerad i Altinget.

Auktoritära krafter och makthavare som vill göra det svårare för civilsamhällets aktörer att verka självständigt och driva förändring vinner mark. Människor som arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och miljö får svårare att organisera sig. Deras verksamhet kriminaliseras, de hotas, misstänkliggörs och fängslas. En del får betala med sitt liv.

Enligt organisationen Front Line Defenders mördades 331 aktivister under förra året. En majoritet av dem var miljöförsvarare.

Oliktänkande tystas

När handlingsutrymmet för civilsamhället stryps drabbar det framför allt människor som redan lever under förtryck och diskriminering. Det innebär bland annat allvarliga konsekvenser för kampen för kvinnors och HBTQI-personers rättigheter.

Auktoritära regimer har använt pandemin som förevändning för att oproportionerligt och utan tidsbegränsningar ytterligare begränsa civilsamhällets utrymme.

Bland annat beskriver Amnesty International i sin årsrapport hur många regeringar tystat oliktänkande med pandemin som förevändning. Världsfacket ITUC har rapporterat om hur arbetsgivare i flera länder passat på att göra sig av med fackligt aktiva arbetstagare under pandemins ekonomiska kris. Enligt Internationella IDEA har över tre fjärdedelar av världens alla länder infört restriktioner för religionsutövning under pandemin.

Krävs starkt politiskt stöd

Vi 19 svenska organisationer märker dagligen av den negativa utvecklingens konsekvenser i våra egna verksamheter och i kontakten med våra partnerorganisationer. De arbetar, trots ovan beskrivna utmaningar, oförtrutet med att förändra och förbättra våra samhällen, både lokalt och globalt. Vi känner hopp om att trenden ska kunna vändas. Men vi behöver ett starkt politiskt stöd. Det är bra att förståelsen för frågan ökar och att Sverige har lanserat en demokratisatsning med ambitionen att arbeta mer effektivt och innovativt för demokratisk utveckling.

Med vetskapen om det akuta läget behöver regeringen göra större ansträngningar för att demokratisatsningen ska ha önskad effekt framåt. Den behöver bli mer synlig och genomsyra hela utrikespolitiken för att få ordentligt genomslag. Två förutsättningar för det är att det finns en handlingsplan och anpassad finansiering.

Strategiskt helhetsgrepp saknas

Ett av satsningens ”flaggskepp” har varit de demokratidialoger som har genomförts på ett antal svenska ambassader runt om i världen. Dess syfte har varit att belysa demokratins tillstånd globalt och lokalt samt skapa engagemang i samtal om demokrati. Detta är välkommet.

Vi upplever dock att det saknas ett strategiskt helhetsgrepp om var, hur och med vem dialogerna ska ske. Det saknas också nödvändig finansiering för att säkerställa det lokala civilsamhällets deltagande. Något så enkelt som att betala en bussbiljett till den svenska ambassaden kan vara avgörande för deltagande från just de personer och organisationer som demokratisatsningen syftar till att stötta. Sverige måste våga utmana även i länder där ambassaderna har ett tydligt exportfrämjande mandat och där hot mot demokratiförsvarare kommer från företagsintressen.

Hög tid att växla upp tempot

Vi anser att den svenska regeringen bör:

  • utveckla en offentlig handlingsplan för demokratisatsningen. Det skulle ge ökad transparens och möjliggöra granskning av satsningens måluppfyllelse.
  • klargöra i handlingsplanen hur demokratisatsningen ska stödja andra politiska prioriteringar, som den feministiska utrikespolitiken. Det behövs tydliga riktlinjer kring samstämmighet och målkonflikter, exempelvis vad gäller vapenexporten, för att undvika att de motverkar satsningen på demokrati.
  • finansiera demokratisatsningen med utgångspunkt i civilsamhällets särskilda behov och förutsättningar.

Det är hög tid att växla upp tempot. I ljuset av den negativa globala utvecklingen för demokratin och det civila samhällets krympande utrymme behöver vi vara många goda krafter som drar åt samma håll. Regeringens demokratisatsning är ett positivt initiativ. Låt oss göra den så kraftfull som möjligt så den bidrar till verklig positiv förändring här och nu och på sikt.

Läs rapporten

 

Underskrifter

Lotta Sjöström Becker
Generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen
Jennifer Vidmo
Generalsekreterare Actionaid Sverige
Louise Lindfors
Generalsekreterare Afrikagrupperna
Anders L. Pettersson
Executive director Civil Rights Defenders
Ulrika Strand
Generalsekreterare Fonden för mänskliga rättigheter
Malin Nilsson
Generalsekreterare IKFF
Martin Nihlgård
Generalsekreterare IM
Petra Tötterman Andorff
Generalsekreterare Kvinna till kvinna
Rosaline Marbinah
Ordförande LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
Karin Lexén
Generalsekreterare Naturskyddsföreningen
Henrik Carlborg
Ordförande Palestinagrupperna
Deidre Palacios
Förbundsordförande RFSL
Ole von Uexkull
Executive director Right Livelihood Foundation
Lotta Sundelin
Verksamhetsledare Svalorna Indien Bangladesh
Klas Sellström
Verksamhetsledare Svalorna Latinamerika
Annelie Börjesson
Ordförande Svenska FN-förbundet
Alice Blondel
Director Swedwatch
Lennart Reinius
Tillförordnad kanslichef Union to Union
Anna Tibblin
Generalsekreterare We Effect