Kristna Fredsrörelsens stadgar

Kristna Fredsrörelsens stadgar

Datum: april 23, 2022 | Kategori: Styrdokument

Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsrörelse som arbetar för fred och rättvisa. Vi är djupt förankrade i den ekumeniska rörelsen och stödjer trosbaserat engagemang. Tillsammans med fredsaktörer i världen arbetar vi för ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva. Vår stadgar antogs vid vårt ordinarie årsmöte 2022.

§ 1 VISION

Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsrörelse som arbetar för fred och rättvisa. Vi är djupt förankrade i den ekumeniska rörelsen och stödjer trosbaserat engagemang. Tillsammans med fredsaktörer i världen arbetar vi för ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva.

§ 2 MEDLEMSKAP

Var och en som delar i §1 angivna mål och har betalat medlemsavgift räknas som medlem för den tid medlemsavgiften avser. Medlemsavgiftens storlek och utformning fastställs av årsmötet.
Medlem som allvarligt och återkommande bryter mot eller motarbetar Kristna Fredsrörelsens stadgar, angivna mål, värdegrund, verksamhet eller uppförandekod, kan uteslutas. Beslut fattas av styrelsen, endast efter att särskild ordning för uteslutning har fullföljts där andra alternativ uttömts. I väntan på beslut kan medlem suspenderas. Årsmötet ska informeras om och pröva beslutet.

§ 3 LOKALGRUPPER OCH TEMATISKA GRUPPER

Medlemmar i Kristna Fredsrörelsen kan organisera sig i lokalgrupper eller tematiska grupper. Grupperna kan, inom ramen för dessa stadgar, fritt utforma sitt arbete och sin verksamhet, men måste meddela styrelsen inriktning, arbetssätt och kontaktperson.

§ 4 ÅRSMÖTE

Årsmötet är Kristna Fredsrörelsens högsta beslutande organ och sammanträder varje år, före april månads utgång. Årsmötet anger riktning och ramar för verksamheten.

Kallelse

Styrelsen ska kalla medlemmarna till årsmöte senast tre månader före årsmötets öppnande. I kallelsen ska framgå tid, plats, ärendelista, samt information om nominering och motioner. Om styrelsen har för avsikt att föreslå stadgeändringar ska detta framgå i kallelsen.
Handlingar med föredragningslista, förslag och beslutsunderlag ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet.

Deltagande

Röst-, förslags-, och yttranderätt har Kristna Fredsrörelsens närvarande medlemmar, som senast fyra (4) veckor före årsmötets öppnande registrerats som medlem. Övriga medlemmar har förslags- och yttranderätt.
Yttranderätt har Kristna Fredsrörelsens anställda, inbjudna gäster, samt övriga som årsmötet beviljar.

Röstning

Alla ärenden vid årsmötet avgörs genom enkel majoritet, om inte annat anges i dessa stadgar. Beslut kan enbart fattas i ärenden som tagits upp på föredragningslistan och gjorts tillgängliga för medlemmarna i förväg.
Beslut vid årsmötet fattas med öppen omröstning, om inte sluten omröstning begärs, t.ex. vid personval. Vid lika röstetal har sittande mötesordförande utslagsröst, utom vid personval som avgörs genom lottning.
Vid röstning kan en person endast inneha en röst. Röstning genom ombud kan inte förekomma.

Ärenden

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:
– Justering av röstlängd
– Fråga om mötets behöriga utlysande
– Fastställande av sammanträdesordning
– Fastställande av föredragningslista
– Val av mötespresidium för Årsmötet: bestående av en mötesordförande, en vice mötesordförande, två mötessekreterare
– Val för justering: Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
– Verksamhetsberättelse och årsredovisning
– Revisionsberättelse
– Fastställande av årsredovisning
– Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
– Behandling av propositioner: Beslut om budget för innevarande år, fastställande av medlemsavgift för kommande räkenskapsår och beslut om rambudget för kommande räkenskapsår, beslut om verksamhetsplan vart femte år, ett-årsplan för kommande verksamhetsår samt frågor som styrelsen anser angelägna
– Behandling av motioner
– Beslut om valberedningens sammansättning och instruktion
– Val av ordförande
– Val av styrelseledamöter
– Val av två räkenskapsrevisorer (varav en auktoriserad) och två suppleanter
– Val av valberedning

Motion

Motioner till årsmötet kan lämnas in av enskild medlem eller lokalgrupp. En motion ska vara styrelsen tillhanda senast två månader före årsmötet.

Extra föreningsmöte

Då minst 10 % av medlemmarna kräver ett extrainsatt föreningsmöte skall ett sådant hållas så snart som möjligt med minst fyra veckor mellan kallelse och möte. Styrelsen kan också kalla till föreningsmöte. I kallelse ska framgå särskilt skäl för föreningsmötet.

§ 5 VALBEREDNING

Årsmötet väljer valberedning bestående av minst tre ledamöter, varav en sammankallande. Valberedningen har i uppdrag att förbereda de personval som ska göras på årsmötet, utifrån den instruktion som årsmötet fastställt.

§ 6 RÄKENSKAPER OCH REVISION

Kristna Fredsrörelsens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderår. Räkenskaperna ska årligen avslutas och framläggas för revisorerna, vilkas berättelse avges senast 14 dagar före årsmötet.

§ 7 STYRELSE

Sammansättning

Kristna Fredsrörelsens styrelse består av nio (9) ledamöter och två (2) suppleanter. Ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år, hälften ena året och hälften nästa år. Suppleanterna väljs på ett år, numrerade i den ordning de träder in vid röstning och årsredovisning.
Fyllnadsval sker vid nästkommande årsmöte. Styrelsen konstituerar sig själv med undantag för ordförandeposten, och utser arbetsutskott.
Ledamot i styrelsen måste vara medlem i Kristna Fredsrörelsen.

Beslut

Styrelsen är beslutsmässig när kallelse har utgått till samtliga ledamöter och minst sex (6) av ledamöterna är närvarande. Styrelsen strävar som regel efter beslut genom konsensus. När konsensus inte kan nås och frågan anses akut, kan röstning ske, och då gäller att ett minimum av hälften av samtliga ordinarie ledamöter (5) måste stå bakom beslutet, samt att mötesordförande har utslagsröst. Beslut ska protokollföras.

Uppgifter

Styrelsen huvudsakliga uppgifter är att mellan årsmötens ansvara för, leda och följa upp Kristna Fredsrörelsens verksamhet, organisation och ekonomi, verkställa årsmötets beslut samt ansvara för utvecklings- och strategifrågor. Styrelsen kan för detta ta fram styrdokument, tillsätta arbetsgrupper, utse representanter och anställa personal, så som styrelsen finner nödvändigt.
Styrelsens övriga uppgifter samt arbetsutskottets uppgifter fastställs i delegationsordning.

§ 8 GENERALSEKRETERARE

Generalsekreteraren är Kristna Fredsrörelsens chefstjänsteperson, och tillsätts av styrelsen. Generalsekreterarens uppgifter fastställs i delegationsordning.

§ 9 FIRMATECKNING

Kristna Fredsrörelsens firma tecknas av ordförande och generalsekreterare i förening, samt den eller de som styrelsen utser.

§ 10 STADGEÄNDRING

Ändring av Kristna Fredsrörelsens stadgar beslutas vid årsmötet med 3/4 majoritet. För ändring av §§ 1, 10 och 11 ska beslut fattas vid två på varandra följande årsmöten.

§ 11 UPPLÖSNING

För upplösning av Kristna Fredsrörelsen krävs minst 3/4 majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Vid upplösning ska Kristna Fredsrörelsens egendom användas för verksamhet i enlighet med rörelsens målsättning. Beslut härom fattas med enkel majoritet vid sista årsmötet.

 

Här kan du ladda ner Kristna Fredsrörelsens stadgar i pdf-format: Kristna Fredsrörelsens stadgar 2022

[sidan uppdaterad 2023-10-23]