Ny grupp fredsobservatörer på väg till Latinamerika - Kristna Fredsrörelsen

Ny grupp fredsobservatörer på väg till Latinamerika

Datum: mars 6, 2020 | Kategori: Fredsobservatörer

Att skapa skydd för människorättsförsvarare i konfliktdrabbade områden är vad som väntar gruppen på tretton nya fredsobservatörer. Efter tre veckors förberedande utbildning lämnar de nu Sverige för att ansluta sig till sina kollegor i Colombia, Guatemala och Mexiko.

Manuel Faner, Are Norrhava, Elin Morén, Karl Malmborg, Leo Rehnfeldt, Matilda Lööv, Villemo Tomasdotter, Dylan Lebecki, Eva Vargas, Martina Olivera, Raquel Pérez Rodriguez, Ana María Polanco Mateus, Alejandra Soto Ramirez.

 

Internationell medföljning syftar till att skapa ett ökat handlingsutrymme för människorättsförsvarare som verkar i länder där konfliktnivån är hög. Genom synlig och aktiv internationell närvaro minskar riskerna för att drabbas av hot och attacker i våldsamma kontexter. Fredsobservatörerna som genomför arbetet förbereds noggrant inför sitt uppdrag och utbildningen ges i tre delar.

– Utbildningen fokuserar dels på ickevåldsmetoden internationell medföljning och ger fredsobservatörerna en solid grund i arbetssättet. Den andra delen handlar om hur Kristna Fredsrörelsen som organisation arbetar med strategiskt ickevåld för social förändring och den sista delen fokuserar på deltagarna själva och vilka de kommer att vara i sin nya arbetssituation, säger Sandra Eriksson som är ansvarig för utbildningen på Kristna Fredsrörelsen.

Fredsobservatörerna förbereds mentalt genom att diskutera grupprocesser, genom workshops om psykosocialt stöd, i samtal om maskulinitetsnormer samt om våld mot kvinnor och andra minoritetsgrupper. Genom simuleringar och rollspel förbereds de för arbetet i praktiken.

Martina Olivera, fredsobservatör i Mexiko 2020.

– Det skapade känslan av att vi befann oss i programländerna och gav oss en väldigt tydlig bild av hur Kristna Fredsrörelsen arbetar och vilken roll vi kommer att ha i fält, säger Martina Olivera, en av deltagarna.

Fredsobservatörerna är själva med och bidrar till innehållet i utbildningen. Martina är utbildad jurist och höll under utbildningen en workshop om det internationella regelverket som berör människorättsförsvarare tillsammans med kollegan Manuel Faner.

– Vi gick bland annat igenom det interamerikanska systemet för mänskliga rättigheter och fokuserade på vilka verktyg civilsamhället har till sitt förfogande, både utifrån juridiska och politiska aspekter, säger Manuel.

Den närmaste tiden kommer fredsobservatörerna att få vidare kontextspecifik utbildning på de olika fältkontoren. Då får de även möjlighet att träffa människorättsförsvarare i ett tidigt skede för att ta del av deras kunskap och lära av deras situation.

Manuel Faner, fredsobservatör i Colombia 2020, håller i workshop för fredsobservatörer under utbildningen i Stockholm.

”Detta arbete är inte utan risk, därför finns vi”

För fredsobservatörerna väntar nu nya länder att bekanta sig med, ett arbete de aldrig utfört tidigare, nya människor och kulturer att lära känna. Kontexterna som de verkar i är utmanande och det finns ett stort skyddsbehov för människorättsförsvarare i alla tre länderna. Enligt Frontline Defenders årsrapport mördades 106 människorättsförsvarare i Colombia 2019. I Guatemala och Mexiko mördades 15 respektive 23 människor på grund av det våld som drabbar civilbefolkning som står upp för- och försvarar rättigheter.

En nedslående verklighet som vittnar om en situation som för många kan verka hopplös, men som samtidigt gör det väldigt tydligt att vår närvaro behövs.

– Genom internationell närvaro skapas skydd för dem som försvarar landrättigheter, tillgång till vatten, ett liv i symbios med naturen, historien, kvinnors rättigheter och urfolks rättigheter. Fredsobservatörerna bidrar till implementeringen av fredsavtal och de verkar för en rättvis fred för alla. Detta arbete är inte utan risk, därför finns vi, säger Sandra Eriksson som ansvarar för fredsobservatörernas förberedande utbildning i Sverige.