Kristna Fredsrörelsens vision är värld fri från våld, krig och förtryck. Vi tror att fred enbart kan skapas med fredliga medel, inte militära.

Ickevåld

Kristna Fredsrörelsen är en organisation som vill bygga fred genom ickevåld. För oss är ickevåld både vår filosofi och vår metod, vårt mål och vårt medel. Ickevåld är mer än bara att avstå från våld – det är att försöka motverka och avslöja både det direkta och strukturella våldet, genom fredliga medel.

Kristna Fredsrörelsen är, liksom drygt 70 andra organisationer, medlemmar i den internationella fredsorganisationen International Fellowship of Recociliation (IFOR) som arbetar för ickevåld, mänskliga rättigheter och försoning utifrån ett andligt och religiöst perspektiv.

> Läs mer om vad ickevåld är

Nedrustning

När världens länder rustar militärt ökar risken för krig. Rustandet förbrukar dessutom enorma resurser. Den forskning, de pengar, råvaror och energi som går till vapen skulle räcka mer än väl för att ge alla de miljoner som dör i förtid på grund av bristande levnadsstandard ett värdigt liv. Kristna Fredsrörelsen arbetar för en total nedrustning eftersom vi tror att verklig fred enbart kan skapas och upprätthållas med hjälp av fredliga medel.

Vapenexport

Sverige är en av världens största vapenexportörer. Sett över en tioårsperiod har den svenska vapenexporten vuxit med 400 procent. Detta trots att grundprincipen i svensk lag är att vapenexport är förbjuden!

Sverige har exempelvis sålt vapen till Indien, Bahrain, Pakistan och Thailand. Länder som antingen befinner sig i en väpnad konflikt eller där mänskliga rättigheter kränks mer eller mindre systematiskt. Sverige har dessutom haft ett djupgående samarbete med Saudiarabien, en av världens värsta diktaturer, kring byggandet av en stor vapenfabrik. Flera av de länder som Sverige har sålt vapen till har dessutom stora problem med fattigdom.

Det bör vara en självklarhet för Sverige att avstå från att sälja dyra vapensystem till länder som systematiskt kränker mänskliga rättigheter eller där människor svälter. Riksdagen har slagit fast att all Sveriges politik, inklusive vapenexportpolitiken, måste vara samstämmig och att den ska präglas av de fattigas perspektiv på utveckling.

På väg mot en värld fri från vapen arbetar därför Kristna Fredsrörelsen för:

  • Att börja fasa ut all svensk vapenexport
  • Att som ett första steg stoppa vapenexport till länder inblandade i väpnande konflikter eller med omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter
  • en ökad insyn och ökat demokratiskt inflytande i de beslut som fattas kring vapenexporten

Läs “4 saker du inte vill veta om vapenexport”

Små och lätta vapen

Kristna Fredsrörelsens internationella nedrustningsarbete fokuserar på små och lätta vapen eftersom det är världens dödligaste vapensort. Varje år dödas cirka 500 000 människor med hjälp av lätta vapen (handeldvapen) – i väpnade konflikter, olyckor i hemmet eller på grund av väpnad kriminalitet. Den kontinent som idag är värst drabbad är Latinamerika.

Vapenhandelsavtal

Kristna Fredsrörelsen deltog under lång tid i arbetet för att få till stånd ett internationellt vapenhandelsavtal, kallat Arms Trade Treaty (ATT). Efter mer än tio år av kampanjer och påverkansarbete undertecknades ett sådant avtal i april 2013 i FN:s generalförsamling. Enligt avtalet ska stater inte exportera vapen om de kommer att användas för att begå brott mot mänskliga rättigheter eller humanitär rätt. Avtalet är långt ifrån perfekt men innebär ändå ett framsteg. Kristna Fredsrörelsen arbetar nu tillsammans med våra saamrbetsorganisationer för att avtalet ska implementeras så strikt som möjligt och att effektiva kontrollmekanismer som gör skillnad byggs upp på nationell och regional nivå.

Kärnvapen

Kärnvapen innebär ett enormt säkerhetshot. I världen idag existerar cirka 8 400 kärnvapen, vilket utgör ett konstant hot om global ödeläggelse, radioaktiva föroreningar och förödande klimateffekter – vare sig de utlöses av misstag eller med mening. Kärnvapen har även använts i krigföring med förödande konsekvenser.

Kristna Fredsrörelsen stödjer nedrustning och förbud av all världens kärnvapen, och menar att kärnvapen måste förstås från ett humanitärt perspektiv och det mänskliga lidande de skapar.

Själva innehavet och den ständiga moderniseringen av kärnvapen dränerar enorma ekonomiska resurser som istället hade kunnat läggas på att skapa en fredligare värld. Enbart i USA spenderades 5 800 miljarder dollar på kärnvapen från 1940-talet till 1996.

Kristna Fredsrörelsen arbetar för att Sverige ratificerar FN:s konvention om förbud av kärnvapen.

 

AKTUELLT
BLI MEDLEM

Var förändringen du själv vill se. Bli medlem i Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE
GE EN GÅVA

Stå upp för fred och mänskliga rättigheter. Ge en gåva till Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE

AKTION

Agera mot människorättsbrott. Gå med i vårt aktionsnätverk.

VIDARE

SKYDDSÄNGEL

Bidra till arbetet för fred och mänskliga rättigheter. Ge bort en skyddsängel.

VIDARE